ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 


 ข่าวหวย 16 กรกฎาคม 25600 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

11 กรกฎาคม 2017, 12:38:04
อ่าน 615 ครั้ง

เจ๊วู

 • คอหวย
 • ***

 • 323
  กระทู้

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ข่าวหวย 16 กรกฎาคม 2560
« เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 12:38:04 »
วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ......08

วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา

หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก 
   
          สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2560
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)
 

          ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา
 ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา
ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8
         วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

          ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

          สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

          1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

           การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

           การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

         
         ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่
     
            1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

            2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
 
            3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

            4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

            5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

            6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

            7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

            8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

          2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่ 
   
            1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด 
   
            2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ 
   
            3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 

            4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

           พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้...

11 กรกฎาคม 2017, 14:11:35
ตอบกลับ #1

เจ๊วู

 • คอหวย
 • ***

 • 323
  กระทู้

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ข่าวหวย 16 กรกฎาคม 2560
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 14:11:35 »
วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา อีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนา โดยคำว่า เข้าพรรษา แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2560 ตรงกับวันที่ 09 กรกฎาคม

ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดที่ใดที่หนึ่ง ระหว่างช่วงฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามพระธรรมวินัย หรือที่เรียกกันว่า จำพรรษา จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือกรณีมีเดือน 8 สองหนจะนับเอาเดือน 8 หลัง และสิ้นสุดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่าวันออกพรรษา

ประวัติวันเข้าพรรษา
เริ่มขึ้นเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงอนุญาติให้พระสงฆ์จำพรรษา ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการเดินทางที่ยากลำบาก และเพื่อป้องกันการทำให้เกิดความเสียหายจากการเดินเหยียบผลผลิตของชาวบ้านในช่วงฤดูฝน ที่สำคัญคือเป็นช่วงที่พระสงฆ์จะได้อยู่จำพรรษาร่วมกันภายในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และแลกเปลี่ยนความรู้กันในหมู่คณะสงฆ์

ความสำคัญวันเข้าพรรษา

1.ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านทำไร่นา ได้กำหนดให้พระภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพันธุ์พืช หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย จากการเดินธุดงค์
2.หลังจากการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 - 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน
3.เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอน เมื่อออกพรรษา
4.เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอน และบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
5.เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา

ข้อยกเว้นการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์

1.การไปรักษาพยาบาล หรือดูแลบิดามารดาเจ็บป่วย
2.การไประงับภิกษุสามเณรที่ต้องการสึก มิให้สึกได้
3.ไปเพื่อธุระของคณะสงฆ์ เช่น การหาอุปกรณ์ซ่อมแซมกุฏิ
4.หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ สามารถไปได้ แต่หากโยมไม่ได้เป็นผู้มานิมนต์ จะไปค้างไม่ได้

กิจกรรมและพิธีวันเข้าพรรษาในประเทศไทย

1.ทำบุญตักบาตร ถือศีล                               
2.การถวายเทียนพรรษา และหลอดไฟ
3.การถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย
4.ตั้งจิตอธิษฐานทำความดี งดเว้นอบายมุขต่างๆ   

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันเข้าพรรษา พ.ศ.2551 รัฐบาลไทยประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย

11 กรกฎาคม 2017, 14:19:52
ตอบกลับ #2

เจ๊วู

 • คอหวย
 • ***

 • 323
  กระทู้

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ข่าวหวย 16 กรกฎาคม 2560
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 14:19:52 »
ดร. ทักษิณ ชินวัตร


ดร. ทักษิณ ชินวัตร

 เกิด: 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492...68  ปี

 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 23

เป็นพี่ชายของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เคยเป็นนักธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
บริษัทโทรคมนาคมและการสื่อสารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อดีตข้าราชการตำรวจ (ชั้นยศสูงสุดที่ พันตำรวจโท)

 อดีตเจ้าของและประธานสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี

 อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแห่งประเทศกัมพูชา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

 และอดีตที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

 เคยถือสัญชาตินิการากัว ปัจจุบันถือสัญชาติมอนเตเนโกร